ប្រវត្តិជោគជ័យ

photo
លោក អ៊ិត សុភារុណ
បច្ចុប្បន្នលោកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន ជំនាញមេកានិក បានរយះពេល ១ឆ្នាំ ៨ខែហើយ។ អ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានបន្ទាប់ពីបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនរយះពេលកន្លងមក៖
  • សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់: ខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីពីការរស់នៅនិងធ្វើការនៅទីនោះ។ ជាពិសេសខ្ញុំទទួលបានចំណេះជំនាញថ្មីៗនិងច្បាស់លាស់ដែលអាចឥ្យខ្ញុំប្រើការបានបន្ទាប់ពីខ្ញុំត្រឡប់មកពីប្រទេសជប៉ុនវិញ។
  • សម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំ: ខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនដែលអាចជួយសម្រួលជីវភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានច្រើន។
photo
អ្នកនាង ចាន់ រស្មី
បច្ចុប្បន្នធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន ជំនាញបកប្រែភាសាជប៉ុន និងជំនួយការផ្នែករដ្ឋបាល បានរយះពេលជិត៥ ឆ្នាំហើយ។ អ្វីដែលគាត់ទទួលបានបន្ទាប់ពីបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនរយះពេលកន្លងមក៖
  • សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់: ការរស់នៅ និងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនជាបំនិនជីវិតថ្មី និងជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ល្អចំពោះនាងខ្ញុំ។ នាងខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ជាច្រើន ទាំងនៅក្នុងការរស់នៅ និង ការងារ។
  • សម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំ: ជីវភាពមានការធូរស្រាល និងកែប្រែច្រើនជាងមុន។